konkurs

Konkurs rozstrzygnięty !!!

Autorom wszystkich przysłanych prac dziękuję  za zaangażowanie w poszukiwanie miłości w rodzinie.
Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody w postaci udziału całej klasy uczestników konkursu w całodziennych zajęciach “ARCHEZJA – osada praOjców” w Ojcowskim Parku Narodowym wraz z całodziennym wyżywieniem. Dojazd klasy wraz z opiekunami do Ojcowa we własnym zakresie.

I nagroda za film „Miłość” – praca dzieci z PDW w Bańskiej Wyżnej:

***

II nagroda za pracę „Miłość w rodzinie” – praca klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach-Ligocie Woźnickiej:

***

III nagroda za film „Czym jest miłość?” – praca Szymona i Wiktora
z klasy 7 MZK nr 3 w Gorlicach:

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
I zapraszamy do Ojcowa 🙂


Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Tak wygląda miłość w rodzinie”, który jest ogłoszony w ramach ogólnopolskiej kampanii “bądźmy poszukiwaczami MIŁOŚCI w RODZINIE”.


Konkurs “Tak wygląda miłość w rodzinie” polega na przygotowaniu krótkiego filmu lub słuchowiska pokazującego przykład miłości w rodzinie  miłość w rodzinie 


Regulamin konkursu “Tak wygląda miłość w rodzinie”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie “ARCHEZJA”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada 2020 roku i trwać będzie do 24 grudnia 2020 roku.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od I do VIII Szkół Podstawowych oraz uczniowie Szkół Średnich.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie deklaracji udziału na adres, konkurs@miloscwrodzinie.pl, organizator wskaże sposób przekazania prac.
 2. Prace konkursowe mają mieć formę krótkiego filmu lub słuchowiska przedstawiającego przykład miłości w rodzinie.
 3. Miłość w rodzinie, w formie filmu lub słuchowiska, należy zarejestrować za pomocą telefonu lub innego urządzenia w postaci, przekazu nie dłuższego niż 5 minut.
 4. Do filmu/słuchowiska należy dołączyć pisemną zgodę osób występujących na wykorzystanie ich wizerunku.
 5. W konkursie mogą brać udział uczniowie indywidualnie lub w grupach, nie większych niż klasa.
 6. Prace konkursowe należy wysłać za pomocą http://wyslijto.pl lub  https://wetransfer.com , jako odbiorcę podając adres mailowy konkurs@miloscwrodzinie.pl

Dane osobowe

Działając na  podstawie art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), organizator konkursu niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA z siedzibą przy Władysława Łokietka 5, w Skale 32-043;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. podmioty upoważnione do kontroli w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. archiwizacyjne, informatyczne, prawne;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu i przez okres archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu ;
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez ARCHEZJĘ.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Przystępując do konkursu, osoby biorące w nim udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, w materiałach edukacyjnych i promocyjnych tworzonych przez Fundację
  Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA.
 2. Fundacji ARCHEZJA przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
 3. Fundacji ARCHEZJA przysługuje prawo do zestawiania wizerunku z innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych.
 4. Szczegółowe oświadczenie do pobrania.

Wyniki i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora wyłoni spośród uczestników, laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: oryginalny pomysł na zaprezentowanie miłości w rodzinie, kultura zachowania, dbałość o estetykę przekazu, ogólne wrażenie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.miloscwrodzinie.pl/konkurs/
 4. Nagrodą główną w konkursie jest udział całej klasy uczestników konkursu w całodziennych zajęciach “ARCHEZJA – osada praOjców” w Ojcowskim Parku Narodowym wraz z całodziennym wyżywieniem. Dojazd klasy wraz z opiekunami do Ojcowa we własnym zakresie.
 5. Przewiduje się trzy nagrody główne.
 6. Nie przewiduje się wypłaty nagrody w formie finansowej.
 7. Dodatkowo przyznane będą trzy wyróżnienia.

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
 2. Autorzy prac wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację na stronie www.miloscwrodzinie.pl
 3. Regulamin konkursu dostępny na stronie miloscwrodzinie.pl/konkurs/